Mô hình quản trị kinh doanh thương mại là gì?

Giảm giá cho các sản phẩm sau

Mô hình quản trị kinh doanh thương mại (MHQTKDTM) là hình thức hay cách thức quản trị kinh doanh thương mại nhằm đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng và giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Mô hình quản trị kinh doanh thương mại

Khái niệm

Mô hình quản trị kinh doanh thương mại (MHQTKDTM) là hình thức hay cách thức quản trị kinh doanh thương mại nhằm đảm bảo cung cấp hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng và giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi thường kinh doanh thường xuyên biến động.

Đặc điểm của mô hình quản trị kinh doanh thương mại

  • MHQTKDTM được xây dựng và thực hiện bởi các chủ thể bao gồm chủ sở hữu có quyền quyết định về tài sản của doanh nghiệp và người điều hành đưa ra các quyết định kinh doanh thương mại.
  • MHQTKDTM được vận hành bởi hoạt động quản trị kinh doanh thương mại. Hoạt động quản trị kinh doanh thương mại mang tính liên tục. Nhà quản trị phải tổ chức mọi hoạt động từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của toàn bộ quá trình kinh doanh thương mại.
  • Hoạt động quản trị kinh doanh thương mại mang tính tổng hợp và phức tạp
  • MHQTKDTM luôn gắn với môi trường và được đòi hỏi là phải luôn thích ứng với sự biến đổi của môi trường. 

Các mô hình quản trị kinh doanh thương mại

Mô hình quản trị kinh doanh thương mại theo chức năng

Mô hình quản trị kinh doanh thương mại theo chức năng

Thực chất MHQTKDTM theo chức năng chính là chuyên môn hóa hoạt động quản trị, nên nó có nhiều ưu điểm như: là cách tốt nhất để thực hiện các hoạt động quản trị kinh doanh thương mại theo hướng chuyên môn hóa, đảm bảo thực hiện đầy đủ sức mạnh và uy tín của các hoạt động cơ bản, tạo điều kiện thực hiện chặt chẽ hoạt động kiểm tra, tạo điều kiện phát huy thế mạnh hay ưu điểm của mỗi cá nhân, bộ phận, phòng ban từ đó tối ưu hóa các hoạt động ở các vị trí hay bộ phận. 

Tuy nhiên, quản trị theo xu hướng chuyên môn hóa lại đồng nghĩa với việc chia cắt quá trình. Chuyên môn hóa càng cao thì sự chia cắt quá trình càng lớn. Trong nhiều trường hợp, cái lợi do chuyên môn hóa đem lại chưa chắc đã bù đắp được cái hại do sự chia cắt quá trình mà nó gây ra. 

Mô hình quản trị kinh doanh thương mại theo quá trình

Mô hình quản trị kinh doanh thương mại theo quá trình

MHQTKDTM theo quá trình không tuyệt đối hóa ưu điểm của chuyên môn hóa mà lấy tính trọn vẹn của quá trình làm đối tượng, làm cơ sở để tổ chức các hoạt động quản trị kinh doanh thương mại. 

Xu hướng quản trị kinh doanh thương mại theo quá trình có nhiều ưu điểm, trong đó đáng đề cập đến nhất là tăng cường tính hiệu quả của việc tạo ra các giá trị. Thông qua việc kiểm soát theo quá trình và nhấn mạnh vào sự tương tác giữa các quá trình mọi hoạt động trong doanh nghiệp được nhìn nhận rõ hơn, thực hiện đồng bộ hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, dẫn đến việc thực hiện các mục tiêu tốt hơn.

Tuy nhiên điểm hạn chế của MHQTKDTM theo xu hướng này là không dễ thực hiện, trong đó, điều không dễ thực hiện nhất chính là việc chuẩn hóa các quá trình trong doanh nghiệp và việc trao đổi thông tin giữa các chủ thể thực hiện hoạt động là các vị trí, bộ phận, phòng ban. 

(Theo Giáo trình Kinh doanh thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)
 

Facebook comments