Ngành quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm?

Giảm giá cho các sản phẩm sau