thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2019

Giảm giá cho các sản phẩm sau

Đi nghĩa vụ quân sự mấy năm

Cũng như các năm trước đây, năm 2019, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi. Đây là quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành