Xamarin connect to bluestack

Giảm giá cho các sản phẩm sau

Kết nối Visual Studio 2019 với Bluestacks

Bluestacks là gì?

BlueStacks là một công ty công nghệ của Mỹ sản xuất Trình phát ứng dụng BlueStacks và các sản phẩm đa nền tảng dựa trên đám mây khác. Trình phát ứng dụng BlueStacks được thiết kế để cho phép các ứng dụng Android chạy trên PC chạy Microsoft Windows và macOS của Apple. Wikipedia (tiếng Anh)

BlueStacks là một công ty công nghệ của Mỹ sản xuất Trình phát ứng dụng BlueStacks và các sản phẩm đa nền tảng dựa trên đám mây khác. Trình phát ứng dụng BlueStacks được thiết kế để cho phép các ứng dụng Android chạy trên PC chạy Microsoft Windows và macOS của Apple. Wikipedia (tiếng Anh)

Tải Bluestack 4

Cài đặt bluestack & cấu hình ADB

- Cài đặt bluestacks và chạy hoàn chỉnh

- Vào mục settings của instance đang chạy (on top) và mở (check on  ADB)

Setting bluestacksturn on adb bluestack

Cấu hình SDK cho Visual Studio 2019

- Đảm bảo Sdk Platform-Tools được cài đặt và update

SDK PLATFORM-TOOLS

- Kiểm tra các thiết bị android đang chạy (bao gồm bluestacks đang chạy)

- Thực thi dòng lệnh ''adb devices'' để kiểm tra các thiết bị đang chạy đã mở ADB (Ban đầu chưa kết nối sẽ không có dòng 127.0.0.1)

- Sau đó thực hiện lệnh kết đối để cho visual studio có thể nhận diện bluestacks bằng lệnh sau: adb connect 127.0.0.1

adb devices

- Tạo project xamarin và build thành công

- Kiểm tra lại thiết bị trong visual studio và run debug

run debug on visual studio 2019

- App đã được install trên bluestacks và thực hiện debug bình thường như các thiết bị giả lập khác.

HOPE YOU ENJOY THIS TUTORIAL

Facebook comments